Member’s Recent Activities and Works

Li-Hua Ying Voices on China – Li-Hua Ying: Calligraphy in Modern China John Wang                           聯合文學2017年11月號397期 新書介紹 – 美國國會圖書館藏中國古籍鈐記選萃 为美国总统孩子当老师的书法耕耘者 –王纯杰 Bing Huang 林雲英 李洪智、邓宝剑 墨韵五彩之瓦吉·联祥迎春书法展 李洪智